RODO


Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO”), informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Organizacji Obozów „Cieciorka” z siedzibą w Gdańsku, ul. Morenowe Wzgórze 30B/15, 80-283 Gdańsk, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000540492, REGON: 360640479, NIP: 9571076751;
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@cieciorka.pl.
3) Dane osobowe pozyskana przez administratora przetwarzane będą w celu:
a) wykonania usługi rehabilitacji osób niepełnosprawnych – przez czas trwania turnusu i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
b) wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np.: wynikających z ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości - przez czas, w którym przepisy szczególne nakazują przechowywać takie dane (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
c) wypełniania obowiązków prawnych wynikających z ustawy O Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z dn. 27.08.1997, np. przechowywania danych sprawozdawczych dot. turnusów rehabilitacyjnych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
d) wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania turnusu (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z usługi, a w przypadku dochodzenia przez administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż wierzytelności z realizacji usługi innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
f) marketingu bezpośredniego – przez czas trwania turnusu oraz innych form rehabilitacji, np. warsztatów, spotkań integracyjnych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
g) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez czas trwania turnusu oraz innych form rehabilitacji, np. warsztatów, spotkań integracyjnych, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
h) weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej usługi oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
i) wsparcia obsługi, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie, z której korzystają osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania turnusu (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO).
j) jeśli uczestnik turnusu oraz innych form rehabilitacji, np. warsztatów, spotkań integracyjnych wyrazi zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu administrator będzie przetwarzać te dane.
4) Odbiorcami pozyskanych przez administratora danych osobowych mogą być banki, instytucje płatnicze lub ubezpieczyciele.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6) Osobie, której dane dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jeżeli zaś przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek realizacji usługi turnusu oraz innych form rehabilitacji, np. warsztatów, spotkań integracyjnych i wykonania przez administratora obowiązków ustawowych.
9) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10) Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego o art. 6 ust 1 lit. e i f RODO, w szczególności w celach marketingowych. Sprzeciw należy złożyć Inspektorowi Ochrony Danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej sprzeciw.

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdą Państwo na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276